Πρόσληψη 220 πτυχιούχων στις Υπηρεσίες Ασύλου
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων είκοσι (220) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Αμυγδαλέζας, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Εξέτασης Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας Ποινικών Κρατουμένων, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κορίνθου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θεσσαλονίκης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης – Αλεξανδρούπολης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης – Παρενέστι – Δράμας, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Φυλακίου – Ορεστιάδας – Έβρου, του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Ξάνθης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέσβου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Σάμου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Χίου, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Ηρακλείου-Κρήτης, του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Λέρου και του Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου Κω, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75% από ΕΕ και 25% από Εθνικούς Πόρους)» και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Τόπος απασχόλησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΗΝΑ (Δήμος Αθηναίων) Ν. Αττικής ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (οικονομικού) *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 20
102 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ (Δήμου Αχαρνών) Ν. Αττικής **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης για δώδεκα (12) μήνες και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 3
103 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ) ΑΘΗΝΑ Πέτρου Ράλλη (Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη) Ν. Αττικής **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 5
104 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Δήμος Κορινθίων) Ν. Κορινθίας **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 2
105 ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Το προσωπικό θα κατανεμηθεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσ/νίκης και στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Δήμος Μενεμένης – Αμπελοκήπων) Ν. Θεσσαλονίκης **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 85
106 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΡΑΚΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (Δήμος Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 5
107 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ (Δήμος Ορεστιάδας) Ν. Έβρου **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 3
108 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ (Δήμος Παρανεστίου) Ν. Δράμας **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 5
109 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗ (Δήμος Ξάνθης) Ν. Ξάνθης **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 2
110 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ (Δήμος Μυτιλήνης) Ν. Λέσβου **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 35
111 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ (Δήμος Ανατολικής Σάμου) Ν. Σάμου **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 20
112 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ (Δ. Χίου) Ν. Χίου **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 10
113 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 5
114 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΡΟΥ ΛΕΡΟΥ (Δήμος Λέρου) Ν. Δωδεκανήσου **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 10
115 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ ΚΩ (Δήμος Κω) Ν. Δωδεκανήσου **ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών. *Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 10
Τα καθήκοντα των προσλαμβανομένων στις θέσεις με κωδικούς 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,113,114 και 115, εμπίπτουν στον Τομέα της Διοικητικής Υποστήριξης και στον Τομέα Διεθνούς Προστασίας και συνίστανται κυρίως στις εξής διαδικασίες: α) την παραλαβή και καταγραφή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, την λήψη και διαχείριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, την παροχή της απαραίτητης γραμματειακής υποστήριξης, την συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, την τήρηση αρχείου, τον χειρισμό των θεμάτων προσωπικού και β) την εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η οποία περιλαμβάνει διαρκή επαφή με τους αιτούντες, την διαχείριση αυτών των πληθυσμών, την λήψη συνέντευξης, την εξέταση των κριτηρίων υπαγωγής των αιτούντων στο καθεστώς διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές προσφυγικό δίκαιο και τις κοινοτικές οδηγίες και τέλος την λήψη της απόφασης επί αυτών σε α΄ βαθμό, όπως περιγράφεται στο νόμο 4375/2016.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Ουρανίας Σουλτάνη, με την ένδειξη για την ΣΟΧ2/2019, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988583).
Το εμπρόθεσμο της αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου στην Αθήνα, στα καταστήματα αυτής, όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Αθηναίων, Αχαρνών, Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Θεσσαλονίκης, Μενεμένης-Αμπελοκήπων, Κορινθίων, Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Παρανεστίου, Ξάνθης, Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Χίου, Ηρακλείου Κρήτης, Λέρου και Κω, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Η προκήρυξη εδώ :https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΓΤ465ΧΘΕ-1Ε1?inline=true

Προηγούμενο άρθροΣυντάξεις Δεκεμβρίου 2019
Επόμενο άρθροΙατρείο Διαιτολογίας & Διατροφής στο Δήμο μας : Δωρεάν παροχή σε όλους τους δημότες, δηλώστε συμμετοχές!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων