Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων» προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά τμήμα, για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Μεταφορά των Μελών του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των Μελών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ)» εκτιμώμενης αξίας 57.080,00 € πλέον ΦΠΑ 13% & 24% ποσού 12.142,70€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 69.222,70€.

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα, ήτοι:
ΤΜΗΜΑ 1: Μεταφορά των Μελών του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), – CPV 60100000-9, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 8.030,00€ για το 2023 (πλέον Φ.Π.Α. 13%) και 23.550,00€ για το 2024 (πλέον ΦΠΑ 24%), σύνολο 31.580,00€.
ΤΜΗΜΑ 2: Μεταφορά των μελών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.ΑμεΑ)- CPV 60100000-9, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 6.120€ για το 2023 (πλέον Φ.Π.Α. 13%) και 19.380,00€ για το 2024 (πλέον ΦΠΑ 24%), σύνολο 25.500€.

Εμπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016 και χαρακτηρίζεται «κάτω των ορίων», ενώ οι προς παροχή υπηρεσίες κατατάσσονται υπό τον κωδικό CPV 60100000-9 με τίτλο «Υπηρεσίες οδικών μεταφορών».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 25/08/2023 και ώρα 15:00.

Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.141,60€και για τα δύο τμήματα , ή 631,60€για το Τμήμα 1 ή 510,00€ για το Τμήμα 2.

Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισμού, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α 211232) μέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινίσεων.

Τεύχος Διακήρυξης

Προηγούμενο άρθροΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2023-2024 & ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΣΤΑΘΜΟ
Επόμενο άρθροΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αποδέχομαι την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων